Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Нәпил оразаларды избе-из тутыў яки арасын ашып тутыў ықтыярлы, тек ғана даўамлы тәризде тоқтамастан нәпил ораза тутыў мәкруҳ болады. Сондай-ақ, ҳаял адам күйеўиниң руқсаты менен ғана нәпил ораза тутыўы мүмкин, күйеўи руқсат бермесе тута алмайды.

2. Ҳәптеде басқа күнлер тутпастан тек жума күни ораза тутыў мәкруҳ болады. Бирақ ҳәпте даўамында тутып атырған болса, яки басқа күнлерге қосып жума күни де ораза тутса, мәкруҳ болмайды.

3. Қаза оразаларды имканиятқа қарап бөлип тутыўға болады.

Ўа алайкум ассалам.

Сәййидул истиғфар дуўасы

“Алло'ҳуммә әңтә Робби' лә' илә'ҳә иллә' әңтә холәқтәни' ўә әнә' ъабдук, ўә әнә' ъалә' әҳдик, ўә ўаъдикә мәстәтоъту. Әъу'зу бикә миң шәрри мә' сонаъту, әбу'у ләкә би ниъмәтикә аләййә ўә әбу' у бизәмби' фәғфирли' зуну'би' фәиннәҳу лә' йәғфируз-зуну'бә иллә' әңтә бироҳмәтикә йә' арҳамар ро'ҳими'н”.

Дуўаның мәниси:

“Аллаҳым! Сен мениң Рәббимсең. Сеннен басқа илаҳ жоқ. Мени Сен жараттың. Шубҳасыз, мен Сениң бендеңмен. Күшим жеткенше Саған берген сөзимде турыўға ҳәрекет етемен. Я Рәббим, ислеген гүналарымның жаманлығынан Сеннен пана тилеймен. Маған берген неъматларыңды билемен. Гүналарымды да билемен. Я Рәббим! Мени кешир. Өйткени, Сеннен басқа мени кеширетуғын илаҳ жоқ”.

Дуўаның көплик көриниси: “Алло'ҳуммә әңтә Роббәнә' лә' илә'ҳә иллә' әңтә холақтәнә' ўә наҳну ъыбә'дик, ўә наҳну ъалә' әҳдик, ўә ўаъдик мәстәтоънә'. Нәъу'зу бикә миң шәрри мә' сонаънә', нәбу у ләкә би ниъмәтикә аләйнә' ўә нәбу' у бизәмбинә' фәғфирләнә' зуну'бәнә' фә иннәҳу лә' йәғфируз зуну'бә иллә' әңтә бироҳмәтикә йә' арҳамар ро'ҳими'н”.

Ўа алайкум ассалам. Медреседеги үш айлық курс Қуран оқыўды үйрениўшилерге арналған, бунда жаслар менен бир қатарда жасы үлкен аталар да, әжелер де оқыўы мүмкин.

Ўа алайкум ассалам. Рамазаннан кейин тутылатуғын алты күн нәпил ораза, оның Рамазанға байланысы жоқ. Ол алты күнди тутыў ықтыярлы. Шәўўәл айы 21-июньға шекем даўам етеди, ол алты күнди Шәўўәл айы ишинде тутсаңыз болады.

Ўа алайкум ассалам. Пара бериў де, алыў да ҳарам есапланады. Аллаҳ таала бул истен қайтарған. Мусылманшылықта Аллаҳ тааладан басқадан қорқылмайды. Егер биреў мәжбүрлеп пара алып атырған болса, ол пара берген емес, ал басқыншылық болады. Булардың ҳәммесинен Аллаҳ сақласын.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәдиси шәрийфте: "Еснеў шайтаннан болып, егер еснеў келсе, илажы болғанша оны қайтарсын. Адам еснесе шайтан оннан қуўанады», делинген. Соның ушын да еснеў тутқанда усы айтылғанларға әмел етиледи.

Ўа алайкум ассалам. Дәҳрийлер әдетте көпшилик адамлар түсинбейтуғын сораўларды ортаға таслап адамлар, әсиресе, жасларды адастырмақшы болады, ал ҳақыйқый илимли адамлар менен жүзбе-жүз келиўден қашады. Соның ушын тек рәсмий каналларға кириўди мәсләҳәт беремен. Мысалы усы Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының рәсмий пазыйлет сайты ҳәм оның социал тармақлардағы каналларына ағза болыў керек. Дин мәселесинде түсинилмеген орынларын усы сайтқа жолласа болады.

Ўа алайкум ассалам. Қаза оразаны тутқанда таң атпастан алдын нийет етмў керек. Бунда сол тутып атырған оразасы қаза екени айтылады. Кеште аўыз ашқанда әдеттеги дуўа оқылады.

Ўа алайкум ассалам. Алдын гүнаның не екенин түсиндириң. Гүна қылыў Аллаҳ тааланың мийриминен узақластырыўын, көп гүна қылы бериў, ашықшасына гүна қыла бериў, бунда ҳеш кимнен айбынбаў, адам фәҳминиң гүнаны аңламайтуғын аўҳалға барып қалыўын түсиндириң. Гүна истен қайтарыўда тәсирли рәўиятларды айтыў да мақсетке муўапық ис.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты