Сораў жуўаплар

Жуўап: Бундай адам ырымшылдан басқа ҳеш ким емес. Ақылы пүтин, исеними саламат ҳәр бир мөмин жақсы биледи, ҳеш бир инсан қашан ҳәм қай жерде қайтыс болатуғынын билмейди. Кимниң әжели жетсе, ҳеш бир теректиң кесилиўи оны өлимнен алып қала алмайды. Буны түсиниў ушын адам алым болыўы шәрт емес, азғана пикир жүритиўи жеткиликли. Усы жерде және бир пикир: биз мөмин-мусылманлар бир-биримизди жаманлықтан қайтарып, жақсылыққа шақырыўға буйырылғанбыз. Сонлықтан, бир жаман-мункар исти, атап айтқанда, ырымларға берилгенлерди көрген адам, әлбетте оларды қайтарыўы керек.

Жуўап: Намазшамның ўақты қуяш батыўынан баслап, шапағы жоғалыўына шекем даўам етеди. Имамы Аъзам (раҳматуллаҳи алайҳи) шапақ дегенде жийектеги қызыллықтың артынан көринетуғын ақ нәзерде тутылады, деген. Усы ақтың жоғалыўы менен намазшамның ўақты шығады. Имам Әбиў Юсуф ҳәм Имам Муҳаммад шапақ дегени қызыллық деген. Қызыллықтың жоғалыўы менен намазшамның ўақты шықан есапланады. Пәтўа Имам Юсуф ҳәм Имам Муҳаммадтың сөзлерине берилген.

Жуўап: Биле-тура қастан қуспаса, аўыз толса да толмаса да ораза бузылмайды. Егер билип турып қусса, онда аўыз толса бузылады, толмаса бузылмайды. Қусығы еле аўзында турған ўақытта, оны қайта жутып жиберсе, онда ол аз болса да, көп болса да оразаны бузады. Аўқат аўзына шекем келип, соң изине қайтып кетсе зыяны жоқ.

Жуўап: зонт қурғақ ҳалда жутылса ҳәм қайтарып шығарып алынса, ораза ашылмайды. Егер бир нәрсеге жип байлап алқымнан өткерсе, яғный жутса, жиптиң екинши тәрепи қолда турса, яғный қайтарып шығарып алатуғын болса, ораза ашылмайды. Жип үзилип кетсе ораза ашылады. Баҳрур Роиқ. Ишке киргизилген нәрсениң иште қалып кетиўи нәтийжесинде ораза бузылады. Бадайиъус Санаиъ.

Жуўап: Ораза ашылмайды. Бирақ басқа мәзҳаб ийелери “ораза ашылады”, дейди. Сондай-ақ, медицина тараўы қәнигелериде көз арқалы мурын, аўыз киби алқымға жол бар екенин айтады. Соның ушын оразадар ҳалда көзге дәри тамызатуғынлар сәҳәрликтен алдынға ямаса аўыз ашардан кейинге кешиктиргени мақул. Егер ем мақсетинде көзине бир нәрсе тамызса, ҳанафий мәзҳабында аўыз ашылып кетпейди. Фатаўаи Ҳиндия.

Жуўап: Оразасы ашылады. Қаза лазым болады, каффарат ўәжиб болмайды. Соның ушын ораза тутқан адамның бир жери қанап қалса, қанды тоқтатыўда ораза ашылмайтуғын жолын қылыў керек. Аҳсанул Фатаўа

Жуўап: Ораза екенлиги есинде турып тамызса ашылады, есинен көтерилип тамызса ашылмайды.

Жуўап: Оразаны алқымнан бир нәрсениң өтип кетиўи нәтийжесинде ашылыўы ҳаққында көп айтылды. Саққызды да шайнағанда оннан бир нәрсе ажыралып ишке кетсе, ораза ашылады. Ишке кетпесе ораза ашылмайды. Бирақ ораза ҳалда саққыз шайнаў макруҳ есапланады. Ал, алдын шайналып, ажыралатуғын нәрсеси ажыралып болған, бөлинип кетпейтуғын саққызды ораза ҳалда шайнаў макруҳ. Бирақ ол оразаны ашпайды. Буның кериси болса, оразаны ашады. Бундай деп айтылыўына себеп, ақ болмаған саққыз, алдын шайналмағаны, шайнаса бөлинип кететуғыны нан әдетте ишке бир нәрсе кетип қалады. Егер ишке бир нәрсе кетип қалатуғын болса, ораза ашылғанлығына ҳүким қылынады. Роддул Муҳтар

Жуўап: Рамазан оразасын тутыў ушын “ораза тутыўды нийет қылдым”, десе жетерли. Мүсәпир ҳәм кеселлерден басқалар қайсы түрдеги ораза тутыўды нийет қылса да назр ме нәпил ме, ҳәммеси Рамазан оразасы есаплана береди. Умдатул фиқҳ Рамазан оразасын ҳәм оның ҳүкиминдегилер улыўма нийет қылыў ҳәм нәпилди нийет қылыў менен дурыс бола береди. Баҳрур Роиқ

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты