Сораў жуўаплар

Жуўап: Егер шаңарақ ағзаларыңыздың ҳәр бири бѳлек қәрежет топлаған болса, ҳәр бири ѳзи ушын ѳзалдына қурбанлық қылады. Егерде қәрежет ортада бир жерде жыйналған болса, бир қурбанлық жетерли болады.

Жуўап: Аллаҳ тааладан перзент сораў ушын истихора емес, бәлким ҳожат намазын оқың. Түс мәселесине келсек, оған итибар бермең. Зияратқа барғаныңызда да перзентти Аллаҳтан сораң. Себеби ҳәр қандай нематты Аллаҳ таала береди.

Жуўап: Ер адамлардың ҳаялларға сай реңдеги кийимлерди кийиўи надурыс. Пүткиллей қызыл кийиў, қызыл кийип мешитке кириў мәкриў.

Жуўап: Бундай жағдайларда тийкарынан истиғфор аяты ҳәм "Ла ҳавла ўа ла қуўўата илла биллаҳил ъалиюл ъазим" (Күш ҳәм қуўат тек жоқары ҳәм уллы Аллаҳ тааладан) кәлиймасын кѳп айтыў, Пайғамбарымыз (с.а.ў)ға кѳп-кѳп салаўат айтыў жақсы пайда береди.

Жуўап: Бундай адам ырымшылдан басқа ҳеш ким емес. Ақылы пүтин, исеними саламат ҳәр бир мөмин жақсы биледи, ҳеш бир инсан қашан ҳәм қай жерде қайтыс болатуғынын билмейди. Кимниң әжели жетсе, ҳеш бир теректиң кесилиўи оны өлимнен алып қала алмайды. Буны түсиниў ушын адам алым болыўы шәрт емес, азғана пикир жүритиўи жеткиликли. Усы жерде және бир пикир: биз мөмин-мусылманлар бир-биримизди жаманлықтан қайтарып, жақсылыққа шақырыўға буйырылғанбыз. Сонлықтан, бир жаман-мункар исти, атап айтқанда, ырымларға берилгенлерди көрген адам, әлбетте оларды қайтарыўы керек.

Жуўап: Намазшамның ўақты қуяш батыўынан баслап, шапағы жоғалыўына шекем даўам етеди. Имамы Аъзам (раҳматуллаҳи алайҳи) шапақ дегенде жийектеги қызыллықтың артынан көринетуғын ақ нәзерде тутылады, деген. Усы ақтың жоғалыўы менен намазшамның ўақты шығады. Имам Әбиў Юсуф ҳәм Имам Муҳаммад шапақ дегени қызыллық деген. Қызыллықтың жоғалыўы менен намазшамның ўақты шықан есапланады. Пәтўа Имам Юсуф ҳәм Имам Муҳаммадтың сөзлерине берилген.

Жуўап: Биле-тура қастан қуспаса, аўыз толса да толмаса да ораза бузылмайды. Егер билип турып қусса, онда аўыз толса бузылады, толмаса бузылмайды. Қусығы еле аўзында турған ўақытта, оны қайта жутып жиберсе, онда ол аз болса да, көп болса да оразаны бузады. Аўқат аўзына шекем келип, соң изине қайтып кетсе зыяны жоқ.

Жуўап: зонт қурғақ ҳалда жутылса ҳәм қайтарып шығарып алынса, ораза ашылмайды. Егер бир нәрсеге жип байлап алқымнан өткерсе, яғный жутса, жиптиң екинши тәрепи қолда турса, яғный қайтарып шығарып алатуғын болса, ораза ашылмайды. Жип үзилип кетсе ораза ашылады. Баҳрур Роиқ. Ишке киргизилген нәрсениң иште қалып кетиўи нәтийжесинде ораза бузылады. Бадайиъус Санаиъ.

Жуўап: Ораза ашылмайды. Бирақ басқа мәзҳаб ийелери “ораза ашылады”, дейди. Сондай-ақ, медицина тараўы қәнигелериде көз арқалы мурын, аўыз киби алқымға жол бар екенин айтады. Соның ушын оразадар ҳалда көзге дәри тамызатуғынлар сәҳәрликтен алдынға ямаса аўыз ашардан кейинге кешиктиргени мақул. Егер ем мақсетинде көзине бир нәрсе тамызса, ҳанафий мәзҳабында аўыз ашылып кетпейди. Фатаўаи Ҳиндия.

Жуўап: Оразасы ашылады. Қаза лазым болады, каффарат ўәжиб болмайды. Соның ушын ораза тутқан адамның бир жери қанап қалса, қанды тоқтатыўда ораза ашылмайтуғын жолын қылыў керек. Аҳсанул Фатаўа

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты