Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Ықтыярый садақаны бериўге болады, бирақ садақа алыўшы алған садақасын жаман жолға ислететуғын болса, онда бериў дурыс болмайды.

Ўа алайкум ассалам. Бундай викториналар өткериў бойынша үлкен тәжрийбеге ийе емеспиз, сонлықтан бизлерден де айырым қәтелер өткен болыўы мүмкин. Буның ушын үзр сораймыз. Кейинги викториналарымызда еле де итибарлы болыўға ҳәрекет етемиз.

Ўа алайкум ассалам. Ҳанафий мәзҳабы неше әсирлерден берли киятырған, дерлик ҳәмме мәселелерде шәрият тәрептен жуўап берилген, ата-бабаларымыз услаған жол. Салафийлер геосиясый мәселелер бойынша айырым батыс мәмлекетлер тәрепинен жақын әсирлерде пайда қылынған жол.

Ўа алайкум ассалам. Биреўдиң нәрсесин алып қойған жағдайда, сол нәрсени, егер жоқ болып кеткен жағдайда сол баҳадағы нәрсени ийесине берип, кеширим сораў ҳәм истиғфар айтыў керек. Бирақ, бизлерде айырым адамлар қәбирлерге пул таслап кетиўи, Қуран оқып билетуғын адам сол жерден өтип қалса, тиләўат етсин мәнисинде таслап кетеди, бул ис дурыс ис емес. Қуран тиләўат етип билмеў мусылман ушын уят.

Садақаны оған ылайық адамның алыўы да дурыс болмайды.

Сол муғдардағы пулды садақа қылып жиберген абзал жол.

Ҳәжетке шығыў да ата-ана перзентине үйретиўи керек болған ис. Қублаға қарап ҳәжет етиў тәрки сүннет ҳәм әдепсизлик болады. Билип-билмей қылынған гүналар ушын мусылман адам истиғфар айтып жүриўи керек.

Ўа алайкум ассалам. Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының "Ҳаж ҳәм умра" бөлимине хабарлассаңыз Ҳаж ҳаққында толық мағлыўмат аласыз. Қала ҳәм район ҳәкимиятларында ҳаж ямаса умраға жазылыўыңыз мүмкин.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаж сөзликте «Қас қылыў» мәнисинде. Шарият термининде Каабаны ибадат қылыў ушын қас қылыў түсиниледи. Ҳаж дене менен ҳәм мал-дүнья менен қылынатуғын ибадат болып, Ислам, ҳур-еркин, шаңарағында артықша жетерли азығы ҳәм сапар көлигине қәдир болған, физикалық жақтан саў-саламат мусылманларға жоллар ашық ҳәм қәўетерсиз болған жағдайда өмири даўамында бир мәрте парыз.

Ҳаждың ўақты шаўўал, зулқаъда айлары ҳәм зулҳижжа айының дәслепки он күни болып есапланады. Ҳаждың еки тийкарға рукни бар: азғана болса да Арафатта турыў, зыярат таўабын орынлаў.

«Умра» сөзликте «зыярат, абатлық», деген мәнини билдиреди. Каабатуллаҳты арнаўлы жағдайда, арнаўлы кийимде зыярат қылыў «умра», делинеди. Оны «киши ҳаж», деп те атайды. Өмирде бир мәрте умра қылыў таъкидленген сүннет. Умра - иҳрам, Каабаны таўап қылыў, Сафа ҳәм Марўа аралығында саъй қылыўдан ибарат.


Ўа алайкум ассалам. Бул кәсип пенен шуғылланыў дурыс. Қоян ҳадал ҳайўанлар қатарына киреди.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты