Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Қуяш шығып атырғанда таң намазы оқылмайды. Песиннен алдын қуяш тиккн келеди, сол қуяш тиккеге келемен дегенше таң намаздың қазасы оқылғанда сүннети менен қаза етип оқылады, Қуяш тиккеге келгенде де намаз оқылмайды. Оннпн кейин таң намаздың қазасы оқылғанда тек ғана парызының қазасы оқылады.

Ассаламу алайку. Ғусыл етиў ўәжиб болғанда ғусыл етип намазға кирисиледи. Басқа ўақытлары таҳәрат алынады. Намаз оқыў қағыйдалары китабында таҳәрат, ғусыл, намаз ҳәм тағы басқа ислер ҳаққында жазылған.

Ўа алайкум ассалам. Өз-ара разылық пенен перзентти сақлаўға бериў мүмкин. Бирақ бунда бала ер жеткенде сақлап алған адамның ҳаялы намәҳрам болса, намәҳрамлығынша қала береди, сондай ақ, қызлары да. Баланы өз әкесиниң аты менен шақырыў керек, яғный кимниң баласы болса, соның баласы екени жасырылмай айтылыўы керек. Оннан басқа да бала асыраў бойынша арнаўлы ҳүкимлер бар.

Ўа алайкум ассалам. Жасаў жериңизге жақын жердеги мешит имамына хабарласың.

Ўа алайкум ассалам. Жатқан ҳалда ядлаў ҳүрметсизлик болады. Отырған яки тик турған ҳалда ядлаң.

Ўа алайкум ассалам. Мусылман ер шыпакер мусылман ер адамды емлеўи керек, ҳаял шыпакер ҳаялларды емлеўи керек, арада намәҳрамлық болады. Тек мәжбүрий жағдайларда ғана ер шыпакер ҳаялды яки кериси мүмкин, мәжбүрий жағдай дегени бул - емлейтуғын басқа адам табылмай қалған жағдай. Ҳәзирги дәўирде ҳаял шыпакерлер де, ер шыпакерлер де табылады. Ер адамлар, әсиресе, тек ҳаял-қызлар ислеўи мүмкин болған туўыў үйлеринде ислеўи мүмкин емес.

Ўа алайкум ассалам.

1. "У" ҳәм "В" ҳәриплерин емес, ал "Ў" ҳәрибин ислеткен туўрырағы болады.

2. Ҳәдис рәўият етилиў жоллары менен қосып есапланса, саны көбейеди. Мысалы, бир ҳәдисте басқа ҳәдиске қарағанда қосымша және бир қатары болады. Негизин айтылған гәп бир болғаны менен еситкенлер, биреў азырақ, биреў көбирек етип рәўият етиледи.

3. Ҳәдиси қудсийлер көп емес. Әлбетте қудсий ҳәдислердиң өзлери жазылған китаплар бар. Өзбек тилинде "Қырық ҳәдиси қудсий", китабы ҳәм тағы басқа китаплар бар.

Ўа алайкум ассалам. Бул сораўға жуўап берилди. Ҳаял адам әўрет ағзаларын жаўатуғын етип кийиниўи керек. Бунда жүзи, еки аяғының тобығының пәси ҳәм еки қолы (алақан ҳәм оның үсти) усылардан басқа ҳәмме жери намәҳрамлардың көзи түспейтуғын етип жабыўы керек. Кийим жүдә жуқа болмаўы керек (иш тәрепи сезилетуғын дәрежеле), жүдә тар болмаўы керек (ағзалары билинип туратуғын дәрежеде).

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты