Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Жума намаздың песин намаздан парқы, жума намазда алдын төрт рәкат сүннет, кейин еки рәкат парыз, кейин төрт рәкат сүннет оқылады.

Мешитке келгенде еле маруза басланбаған болса, еки рәкат таҳийятул масжид намазы оқылады. Маруза басланып кеткен болса, оқылмайды.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәр рәкатта Фатмҳа сүресинен алдын "Бисмилләҳ" оқылады.

Ўа алайкум ассалам. Мусылманшылықта оразадан басқа ўақытлар да намәҳрамлар менен ойнаў дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Әлбетте бес ўақыт намаз оқыў ҳәр бир мусылман ушын парыз. Қыяметте ҳәмме мусылман намазларынан соралады. Улыўма намаз оқымағаннан бир ўақыт болса да намаз оқыған мақул.

Таң намаз таң атқаннан баслап, қуяш шығып баслағанша оқылады.

Сизге "Намаз оқыў қағыйдалары" деген китапты алып үйренип шығыўды мәсләҳәт беремиз

Ўа алайкум ассалам. Шейит емес Шия десеңиз туўрырақ болады. Ҳәмме заманда болғаны киби рошид халифалар заманы, яғный Нәбий алайҳиссаламның орнында қалған туўры жолдағы орынбасарлар заманының ақырында мусылманлар арасында көп фитналар болған. Алдыңғы халифалар Әбиў Бәкир разыяллаҳу анҳу, бул саҳабаны Нәбий алайҳиссаламнан кейин саҳабалардың өзлери сайлаған, Умар разыяллаҳ анҳуды Әбиў Бәкир разыяллаҳу анҳу тайынлап кеткен, Усман разыяллаҳу анҳуды саҳабалар сайлаған. Әлий разыяллаҳу анҳуды да саҳабалар сайлаған. Шия топарының пикиринше басқарыў Нәбий алайҳиссаламнан кейин ол кисиниң шаңарағына тапсырылыўы керек дейди, суннийлерде ҳақлы адам болады, делинеди. Усы мәселеде олар алдыңғы үш халифаны тән алмайды.

2. Булардың ақыйда мәселесинде қәтеликлер бар. Оларды әҳли қубла деп атаймыз.


Ўа алайкум ассалам.

1. Емизикли бөпеси бар ҳаял намаз оқыўға болады.

2. Бир ўақытта алыўға болады, түнде алыўға да болады.

3. Алынған тырнақ, шаш, улыўма адамнан шыққан нәрселер әдетте жерге көмиледи. Жети адым алысқа деген гәплер жоқ.

4. Аллаҳға ҳамд айтылады, салаўат пайғамбарға айтылады. Намаздың сыртында, яғный намазды оқып болып өзиңиз ҳаққыңызда дуўа етсеңиз болады.

Ўа алайкум ассалам.

1. Ҳадал болса жеўге болады.

2. Аўызд ғарғара етип шайыў, мурынды ашығанша шайыў ҳәм денениң ҳәмме жерине суў жеткерип жуўыў. Усыларды қылғаныңыздан кейин жунублик кетеди ҳәм намаз оқыўыңыз дурыс болады.

Ўа алайкум ассалам. Тәғдирдиң жазып қойылғанына ийман келтириў ийман шәртлеринен бири, буған исенбеген адам мусылман бола алмайды. Тәғдирге жазылған дегени ҳеш нәрсе қылмаўымыз керек дегени емес. Мусылман адамнан талаб етилетуғыны өмирин Аллаҳ қанша жасатса, соны ҳадал жасап өтиўи, басқаларға пайдасы тийиўи, ҳарамнан узақ болыўы, өзинен кейин жақсылықлар қалдырыўы ҳтб. Тәғдирге жазылған дегени ҳеш ўақытта ҳеш нәрсе қылмасақ та болады дегени емес. Тәғдирге жазылған дегени бул Аллаҳ тааланың илиминиң кеңлигин билдиреди. Аллаҳ таала ҳәмме нәрсени олар еле жаратылмастан турып биледи.

Енди узақ өмир тилеў ямаса сораў мәселесине келетуғын болсақ, адамның өмири узақ болыўы бул сол өмирин пайдалы нәрселерге сарплаўы менен болады. Айырымлардың жасаған өмири қысқа болады, бирақ оннан қалған илимий-мәрипий мийрасы соншелли кең болады ҳәттеки әсирлер өтсе де адамлардың есине болады, адамлар ол адамнан пайдалар алады. Айырымларда буның кериси болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты