Шǝҳадат кǝлиймасын айтыўға таярмысыз?

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм.

Аллаҳ таалаға ҳамду мақтаўлар болсын.

Пайғамбарымызға салаўату дурудлар болсын.

Анас ибн Малик разияллаҳу анҳудан рǝўият етиледи:

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Eгер Аллаҳ бендеге жақсылықты ерк қылса, оған ǝмел еттирип қояды» деди. «Ҳǝй Алланың Расули, оған қалай ǝмел еттирип қояды» деди. Ол саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Бендени, ѳлимнен алдын саўаплы ǝмелге муўапық етеди» деди.

Имам Термизий рǝўияты.

Шырайлы жуўмақ - бенде ѳлими алдынан саўаплы ǝмеллерге муўапық етилиўи ҳǝм сол ǝмеллер үстинде қайтыс болыўы болып табылады.

Жаман жуўмақ болса буның кериси болып, гүнаҳлар үстинде ѳлиў болады. Инсан нениң үстинде жасаса, соның үстинде қайтыс болады.

Шырайлы жуўмақ табыўдың 4 шǝрти бар:

1. Ҳарам етилген затлардан алыста болыў.

2. Парыз, ўǝжип ҳǝм сүннет ǝмеллерди ўақытында орынлаў.

3. Мустаҳаб, нǝпил ǝмеллерге итибарлы болыў.

4. Аллаҳ тааладан гѳззал жуўмақ сорап дуўа қылыў ҳǝм Ол ҳаққында жақсы ойда болыў.

Умар разияллаҳу анҳу мудамы «Ҳǝй Аллаҳ, маған Сениң жолыңда шǝҳадат табыўымды несийп ет ҳǝм ѳлимимди Расулиңниң шǝҳринде ет!» деп дуўа қылатуғын еди.

Қызлары Ҳафса разияллаҳу анҳа «Бул қандай болады?» дер еди. Себеби, Мадина тыныш, аман қала болып, онда ҳеш қандай урыс, қан тѳгилиў жүз бермеген болар еди.

Бул сораўға жуўап ретинде ҳǝзирети Умар разияллаҳу анҳу: «Eгер Аллаҳ таала қǝлесе, бул ис болады» деп жуўап берер еди.

Аллаҳ таала Умар разияллаҳу анҳудың бул дуўаларын қабыл алады ҳǝм ол адам Мадинада шейит етилди. Бул Аллаҳ тааладан шырайлы жуўақ сорап дуўа етиўдиң нǝтийжеси.

Суфён Саўрий раҳимаҳуллаҳ: «Мениң есабым анамның қолына тапсырылыўын жақтырмайман. Рǝббим мен ушын анамнан меҳрийбанырақ» дер еди. Бул Аллаҳ таала ҳаққында жақсы ойда болыў.

Идрис ибн Абдуллаҳдан рǝўият етиледи: «Бир араб наўқас болды. Оған «Жақында ѳлесең» делинеди. «Мен қай жерге алып барыламан?» деп сорады. «Алланың алдына» делинди. Сонда ол: «Дүньяда Одан тек жақсылық кѳргеним - Рǝббимниң алдына барыўды неге жаман кѳрейин?!» деди. Бул Аллаҳ таала ҳаққында жақсы ойда болыў.

«Ал-Жаўаабул кофий» атлы китапта мине бул гүрриң келтирилген:

«Бир адам ѳлим тѳсегинде жатқанда, оған «Шǝҳадат кǝлиймасын айт», деди. Сонда ол «Онға он бир» деп қайтыс болды».

Ол адам ѳмиринде сүтхорлық пенен шуғылланып, адамларға он мың қарыз берсе, «Он бир мың етип бересең» дер екен. Ѳлип атырғанда да сол гǝпин сѳйлеп қайтыс болады.

Саўаплы ǝмеллерди етиў жаман ѳлимнен сақланыўға себеп болады.

Аллаҳ таала бǝршемизди Ѳзиниң ҳидаятынан айырмасын ҳǝм ǝмеллеримизди шырайлы қылсын!

Нозимжон Ҳошимжон.

Islam.uz сайтынан Беруний районы «Султан ўǝйс баба» жоме мешити имам-хатиби Нуратдин Юсупов таярлады.

  • 175 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты