Уайис Алаутдинов (1923-1998)

Уайис Алаутдинов 1923-жылы Қарақалпақстан Республикасының Кегейли районында туўылған. Дәслепки диний сабақты атасы Алаутдин ийшаннан алған. Ѳзиниң айтып бериўинше Алаутдин ийшанның улы жоқлығы себепли ул перзент тилеген ҳалда ҳаж зияратына барады. Ҳаж ибадатын өтеп қайтқаннан кейин, Аллаҳтың инаяты менен уллы болады. Алаутдин ийшан жүдә сүйинып, перзентине Уайис деп ат қояды. Әдетте, қарақалпақта бундай ат қойыў үрдис емес еди. Уайис, маҳдум 1943-1944-жылларында 2-Жәҳән урысында қатнасқан. Қайтқаннан кейин, 1944-1949-жыларда Кегейли районындағы Жданов совхозында складшы болып ислейди. Атасының мәслаҳати менен 1949-жылы Бухарадағы Мир Араб медресесине жол алады. 1958-жылда медресени тамамлағаннан соң, Орта Азия ҳәм Қазақстан мусылманлары диний қадағалаўының Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаяты бойынша ўәкили болып ислейди. Бул арада әўелги исине қайтып, 1963-1967-жылларда «Қарақалпақ-медхозбаза» сында склад басшысы болып иследи. Кейин 1985-жылға дейин сол кәрханаға басшылық етти. Әшкаралық жылларында динге шеклеўлер жумсаған бир ўақытта Уайис маҳдум және мешиттеги ислерин даўам еттирди. 1990-жылдан өмириниң ақырына дейин Өзбекстан мусылманлары басқармасының Қарақалпақстан Республикасындағи ўакили, Қарақалпақстан қазысы болып иследи. Бул жылларында ол халық пенен көп ушырасыўлар өткизди, жаңа мешитлердиң қурылыўы ҳәм итибарсыз қалған ески муққаддес орынлардың қайта тиклениўинде бас-қас болды. Ол 1992-жылда мүбәрек ҳаж ибдтатын орынлады, Уайис Алауатдинов 1998-жылда Нөкис қаласында дүньядан өтти. Ол Кегейли районындағы «Қуўсырық» қабирстанына жерленеди.

«Ўзбекистон уламолари» китабынан Имаматдин ийшан мешити имам-хатиби Әлимбетов Дәўлетбай таярлады.

  • 1294 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты