Сулайман Бақырғаний (Ҳәким-ата) (1122-1180)

Адамзатты руўхый пәкликке ҳәм жетикликке ерисиўге шақырған Ислам дининде қәлиплескен суфизмниң ең жарқын ўәкиллериниң бири Сулайман Бақырғаний. Ол түркий халықлар арасында Ҳәким-ата аты менен белгили. Оған бул атақ устазы Хожа Ахмад Яссаўий тәрепинен тапқырлығы, билимлилиги ҳәм терең ой-пикир жүрите алғанлығы ушын берилген. Ҳәким-ата Сулайман Бақырғанийдан бизге мийрас болып қалған шығармаларының тийкарғы идеясы адам өзиниң нәпсин тыйыўы, тәўбеге келиўи, өзиниң руўхый ҳәм денесин пәклеўи, байлық ҳәм артықша мал-дүньяға умтылыўдан өзин аўлақ тутыўы лазым. Адам қанаатлы ҳәм сабыр тақатлы, инсаплы ҳәм ийманлы болыўға умтылыўы зәрүр.

Ҳәким-ата өзиниң «Бақырған китабы», «Бийби Марьям», «Қыссасы Ибраҳим Халил» ҳәм басқа да китаплары арқалы суфизм тәлийматының раўажланыўына үлкен үлес қосқан ҳәм оларды түркий халықлар арасында кеңнен таратқан. Оның шығармалары сол дәўирдиң өзинде-ақ Маўараўннахр, Қыпшақ ҳәм Волга бойларында кеңнен таралған. Сулайман Бақырғаний шығармалары әдеп-икрамлылық, адамның жәмийетте тутқан орны ҳадаллық, мийнет, ийман-инсап улыўма тәрбиялық әҳимийетке ийе болған.

Уллы ойшыл жерлесимиз 1180-жыллары дүньядан өтип, Мойнақ районы «Дослық» аўылындағы өзиниң атына қойылған Ҳәким-ата қәбирстанына жерленген. Ҳәзирги күнде мақбара қайта салынып, зияратгаҳ абаданластырылмақта.

Рахат Умаров, Қоңырат районы, Ҳәким Сулайман мешити имам-хатиби.

  • 1314 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты