Ѳмир ҳәм ѳлим

Аллаҳ таала Мулк сүресинде марҳамат етеди:

«(Ол) сизлердиң қайсыңыз шырайлырақ (саўаплырақ) әмел етиўши екениңизди сынаў ушын өлим ҳәм өмирди жаратты. Ол — Қүдиретли, Кеширимли» (2-аят).

Ѳлим ҳәм ѳмирди Аллаҳ таала жаратқан, бул — ҳақ! Әдетте алдын ѳмир, кейининен болса ѳлим басланады. Егер итибар берсеңиз, бул аятта ѳлим алдын келтирилмекте, буның ҳикмети адамларды жақсы әмеллерге шақырығы болып табылады. Себеби ѳлимди еслеген адам мудамы оған таярлық кѳреди ҳәм ѳлгеннен кейин шерменде болмаў ушын ѳзин жақсы әмеллерди ислеўге ҳәрекетленеди.

Ҳақыйқаттан да, ѳмир ҳәм ѳлим Аллаҳ тааланың шексиз қүдиретине жақсы дәлил болады. Аллаҳ таала Ѳз махлуқатларынан айырымларына ѳмир берген ҳәм айырымларына бермеген. Ѳмир ѳзи не? Қалай пайда болады? Қалай етип? Оны тексериўге бола ма? Ҳәм соған уқсас кѳплеген сораўларға ҳәзирше жуўап жоқ. Илим-техника раўажланған әсиримизде ѳмирди лаборатория жолы менен жаратыў ушын қолдан келгенинше ҳәрекетленип атыр, бирақ ҳеш қандай нәтийжеге ериспеди. Болмайды да. Америкада инсанның ѳмирин үйрениў ушын арнаўлы жоқары илим дǝргайлары узақ мүддет иследи. Оның басшысы доктор Алексис Карл бул ис ушын бир неше рет халық аралық сыйлықлар алды ҳәм соңында, «Инсан белгисиздур» деген китап жазды.

Тап соның менен бирге, ѳлим де қурамалы зат, буларды тек ғана барлық иске ылайық болған Аллаҳ тааланың Ѳзи ете алады.

Islam.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 121 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты