ЖАҢА МЕШИТЛЕРДИҢ АШЫЛЫЎЫ ДАЎАМ ЕТЕДИ! Ямаса мешит ашыўға тосық бар деўшилерге мүнǝсибет

Мешит - мѳмин-мусылманлар ушын қǝдирли орын. Тек ибадат мǝканы ретинде емес, бǝлки руўхый азық алатуғын ҳǝм ѳз-ара бирадарлық сабақларын байланыстыратуғын мǝкан ретиндеги теберик мǝкан. Соған кѳре, жаңа мешит ашыў, жомелерди қурыў ҳǝм барларын шырайлы жағдайға келтириў саўабы уллы ǝмел есапланады. Ақырғы ўақытларда үлкемиздеги мешитлерде жеткиликли шǝрт-шǝраятлар таярлаў, ибадат етиў ушын қолайлықлар жаратып бериў ҳǝм пǝнди-нǝсиятлар тыңлаў ушын кең мүмкиншиликлер жаратылып атыр.

Ѳкиниш пенен айтамыз, сондай неъматларды кеўилден сезбеген айырым авторлар тǝрепинен усы күнлерде айырым сайтларда ҳǝттеки мешитлер саны кем екени ҳǝм жаңа мешит ашыўға тосықлар бар екенлиги ҳаққындағы «Мǝмлекет намазханлары ушын мешитлер жеткиликлиме?» атлы мақала жǝрияланды. Ондағы пикирлер толық тийкарға ийе емеслигин ақырғы жылларда ҳǝм атап айтқанда быйылғы жылда мѳмин-мусылманлардың талап ҳǝм тилеклерин инабатқа алған ҳалда жаңа жомелерди ашыў бойынша ислеген ислерди қысқа айтамыз.

Атап ѳтиў керек, соңғы жылларда 40 қа жақын жоме мешит ашылды, усының менен мешитлер саны 2077 ге жетти. Атап айтқанда, Ташкент қаласында «Шайх Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф», «Файзулла хожа улы Мурад ҳажы», «Абу Талҳа», «Лаби заҳ», Сурхандǝрья ўǝлаятында «Имам Термизий», «Ҳаким Термизий», «Шайх Шамсиддин», «Қадимий Дǝрбент», «Талли ата», «Саййид Муҳиддинхан», «Абдураҳман ибн Авф», «Мулла Абдукарим Ахун», «Ислам ата», «Хидирша ата», «Аҳатхан», «Аҳмад Яссаўий», «Имам Низамаддин Сангардакий», Наманган ўǝлаятында «Муҳаммад ал-Амин», Ферғана ўǝлаятында «Чилигижийда», Наўайы ўǝлаятында «Абу Бакр Сиддиқ», «Тамди», «Хашман», Ташкент ўǝлаятында «Абу Ҳурайра», «Фирдаўс», «Дослық», Сырдǝрья ўǝлаятында «Аҳмад ибн Малик» ҳǝм Бухара ўǝлаятында «Умар ибн Ҳаттаб» сыяқлы жаңа жоме мешитлер жумыс баслағаны мѳмин-мусылманларды қуўанышқа бѳлемекте.

Усы жылдың 10 айында Бухара ўǝлаятында «Абдуллаҳ ибн Мүбǝрек», Сурхандǝрья ўǝлаятында «Досмуҳаммад баба», «Дамла Шаҳқасым», «Имам Раббаний», «Варрақ Термизий», Наманган ўǝлаятында «Усман Зуннурайн», Бухара ўǝлаятында «Усман ибн Аффан», Ташкент ўǝлаятында «Ҳилал», «Муоз ибн Жабал» ҳǝм Самарқанд ўǝлаятында «Жаңа абад» сыяқлы 12 жоме мешит ашылғаны диний тараўдағы илгерилеўдиң жүдǝ жеделлик пенен исленип атырғанын аңлатады.

Ѳткен ҳǝпте жума күни де күтǝ үлкен қуўаныш болды - Cурхандǝрья ўǝлаятының алыс Музрабат районында «Саййид Ҳабибуллахан» жоме мешити мǝмлекет дизиминен ѳткерилип, мѳмин-мусылманларға саўға етилди.

Усы жерде айтып ѳтиў керек, мине сондай избе-из жоме мешитлердиң ашылып атырғанын кѳрмеў, аңламаў ямаса тǝн алып, шүкиршилик етпеў ҳақыйқый мѳминлик сыпаты емес. Әлбетте, Ҳақ тааланың бундай неъматларына шүкир етиў арқалы жǝне де зыядасына ерисиледи.

Айтылғанлардан түсиниў мүмкин, автор ѳз мақаласында 2018-жыл 31-майдағы Министрлер Кабинетиниң «Ѳзбекстан Республикасында диний шѳлкемлерди мǝмлекет дизиминен ѳткериў, қайта дизимнен ѳткериў ҳǝм тамамлаў тǝртиби ҳаққындағы Нызамды тастыйықлаў ҳаққында»ғы 409-сан қарары ҳǝм 2018-жыл 27-сентябрь күни Әдиллик министрлигинде 3071-сан менен дизимнен ѳткерилген «Диний шѳлкемлерди мǝмлекет дизиминен ѳткериў ушын разылық бериў тǝртиби ҳаққында» Нызам сыяқлы ҳүжжетлер ислемей атыр, деген даўаны айтыў да негизсиз ҳǝм ҳақыйқатқа туўры келмейди.

Негизи мешитлер бойынша жақсы хабарлар жүдǝ кѳп, үлкемиздиң қайсы аўыллық жерине бармаң, жоме мешитлерде абаданластырыў ҳǝм қурылыс жумыслары жедел даўам етип атырғанына гүўа боласыз. Атап айтқанда, ақырғы жылларда республикамыз бойлап 300 ден зыят жоме мешитлердиң имаратлары пүткиллей қайтадан қурылып, 300 мешит капитал ремонттан шығарылды. Быйылғы жылда болса 281 жоме мешит қайта қурылып атыр. Ѳткен ҳǝптеде де пайтахттағы 4 жоме мешит қайта қурылып атырғаны ҳаққында хабар жǝрияланды. Мǝмлекетимизде жаңа мешитлер ашылыўы, қайта қурылыўы ҳǝм ремонтланыўына тийисли жаңалықлар Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы мешитлер бѳлими тǝрепинен Интернет сайтлары, «Фейсбук» бетлери ҳǝм «Телеграм» каналлары арқалы үзликсиз түрде жǝрияланып барылмақта.

Ѳз нǝўбетинде айтыў мүмкин, автор ѳз мақаласында айырым мǝмлекетлерде мешитлер саны салыстырмалы түрде кѳп екенин айтқан. Бирақ, айырым мǝмлекетлерде кѳп қабатлы үйдиң бир хожалығы, үлкен қурылыстың бир бѳлеги ямаса айырым пайдаланылмай атырған орынлардан да ўақтынша мешит ретинде пайдаланыў жағдайлары кѳп гүзетиледи. Бундай орынлар алдын басқа мақсетте пайдаланылған болса, келесиде болса тағы басқа жѳнелислерде ислетилиўи мүмкин. Бул үлкелерде мине сондай орынлар да мешитлер санына киритиледи. Бизде болса, үлкемизде жаңа мешитлер ашыў ҳǝм қурыў мǝселесинде Ислам шǝриятында жоме мешитлерге қойылған талаплар, намаз оқыўшылар еркин ибадат етиўи ушын зǝрүр болған шǝрт-шǝраятлар, мѳмин-мусылманлар қǝўипсизлиги ҳǝм еки мешит арасындағы аралық, қулласы жǝҳǝн үлгиси ҳǝм динимиздеги барлық талаплар инабатқа алынады. Ҳǝтте журтымыздағы мешитлерде пуқараларға хызмет кѳрсетиў бѳлмелери, тахаратханалар, қǝўипсизлик ҳǝм санитар талапларға жоқары талғам менен итибар қаратылады.

Айтып ѳткенимиздей соңғы жылларда 40 қа жақын жоме мешит ǝйне пуқараларымыз талап ҳǝм тилеклери тийкарында ашылды. Тек ғана пайтахтымызда емес, бǝлки алыс Қарақалпақстан Республикасы, узақ Сурхандǝрья ўǝлаяты ямаса Бухара ҳǝм Наўайы ўǝлаятларының шетки районларында ямаса ойпатлық ўǝлаятларының шегара алды аймақларында да жаңа жоме мешитлер ашылып атыр.

Әйне күнлерде де Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы ис-ҳǝрекети менен мǝмлекетимиздиң түрли аймақларында мүтǝжликтен келип шығып, жаңа жоме мешитлерди мǝмлекет дизиминен ѳткериўге таярлық кѳрилмекте. Жақын күнлерде бул жомелер ашылыўы ҳаққында баспасѳзде жǝриялаймыз.

Жуўмақлап айтыў мүмкин, билим ҳǝм руўхый тǝрбия мǝканы болған Алланың үйлерин абаданластырыў ҳǝм жаңасын ашыў сыяқлы ийгиликли ислер ҳǝм хош хабарлар журтымызда даўам етип атыр.

Аллаҳ таала бǝршемизди туўры жолдан адастырмасын.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы.

  • 82 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты