Президент оқытыўшы ҳǝм зиялыларға мүрǝжаат етпекте

Ташкентдеги Халық аралық конгресс орайында 1-октябрь - Оқытыўшы ҳǝм тǝрбияшылар күнине арналған салтанатли мǝресим басланды.

Мǝресимде Ѳзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев қатнаспақта.

Атап ѳтиў керек, бул байрам биринши мǝрте мǝмлекет басшысы қатнасыўында ѳтип атыр. Бул - тǝлим ҳǝм тǝрбия мǝселесиниң жоқары орында туратуғын мǝселе дǝрежесине кѳтерилгениниң айқын дǝлили.

- Биз ҳǝр биримиз турмыста қандай табыс ҳǝм нǝтийжелерге ерискен болсақ, бул табысларда сизлердиң күтǝ үлкен үлесиңиз бар екенин мудамы миннетдаршылық пенен тǝн аламыз, - деди Шавкат Мирзиёев илажға жыйналған оқытыўшы ҳǝм зиялыларға мүрǝжаатын баслар екен.

Ҳақыйқаттан да, инсан тǝрбиясында, камалатында устазлардың хызметлери уллы. Быйылғы пандемия менен байланыслы қыйын шараятта да жанкүйер оқытыўшылар ѳз жумысын даўам еттирмекте. Кѳпшилик мектеплерде жаңа оқыў жылы басланды. «Онлайн мектеп» жойбары ҳǝм аралықтан оқытыў жолға қойылды. Бүгин оқытыўшылар еки фронтта гүрес апарып атыр.

Тағы бир итибарлы тǝрепи, быйылғы қутлықлаў да алдынғылардан парқ етип, мүрǝжаат формасында болып атыр.

Президент тарийхқа нǝзер салып, IХ-ХII ǝсирлерде журтымыз аймағында биринши, ХV ǝсирде екинши Ренессанс парлағанын айтып ѳтти.

- Кѳпшилик зыялылар қатарында мен де бир пикирди бǝрҳǝма үлкен ǝрман менен ойлайман: мǝмлекетимизде үшинши Ренессансты ХХ ǝсирде мǝрипатпǝрўар жадид бабаларымыз ǝмелге асырыўы мүмкин еди. Олар «Илимнен басқа нǝжат жоқ ҳǝм болыўы да мүмкин емес», деген ҳǝдийси шǝрифин турмыслық исеним деп билди,- деп айтып ѳтти Президент.

Оқытыўшы ҳǝм тǝрбияшылар байрамы мүнǝсибети менен қол қойылған пǝрманға муўапық, халқымыздың азатлығы ҳǝм пǝраўан турмысын тǝмийинлеў жолында садықлық кѳрсетип, миллий тǝлим ҳǝм тǝрбия системасын жаратыўға үлкен үлес қосқан Абдулла Аўланий, Маҳмудхожа Беҳбудий ҳǝм Мунаўўарқори Абдурашидханов «Уллы хызметлери ушын» ордени менен сыйлықланғаны мǝлим етилди.

Шавкат Мирзиёев Ѳзбекстанда жаңа Ояныў дǝўири, яғный үшинши Ренессанс негизин жаратыў тийкарғы мақсет етип белгиленгенин айтып ѳтти.

- Уллы бабаларымыздың айрықша ҳǝм кем ушырайтуғын илимий-руўхый мийраслары биз ушын турақлы ҳǝрекеттеги турмыслық бағдарламаға айланыўы керек, - деди Президент. - Бул ѳлмес мийрас бǝрҳǝма қасымызда болып, бизге мудамы күш-қуўат ҳǝм йош бағышлаўы керек. Ең дǝслеп, миллий тǝлим системасын ǝне сондай руўх пенен суўғарыўымыз керек.

Байрам илǝжында оқытыўшы ҳǝм тǝрбияшылар, илимпазлар, парламент ҳǝм ҳүкимет ўǝкиллери қатнаспақта. Соның менен бирге, аймақлардағы тараў пидайылары дǝстүрди Қарақалпақстан ҳǝм ўǝлаятлардағы студиялардан гүзетип барып атыр.

Дерек: muslim.uz

  • 188 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты