Уллы Британияда виртуал мешит ашылды

Пандемия себепли мешитлердиң жабылыўы мүнǝсибети менен Уллы Британияда иске түсирилген новаторлық цифрлы платформа мусылманлар ушын онлайн ямаса үйде хызметлерди усыныс етеди. Ислам.ру мағлыўматларына кѳре, енди ҳǝр бир қǝлеген адам үйден шықпастан үйде қыз айттырыў, той ҳǝм басқа да салт-дǝстүрин ѳткизиўи мүмкин ҳǝм бунда оларға маман қǝниге жǝрдем береди.

«Имамлар ушын Uber» деп аталған ImamConnect негизинде «виртуал мешит» ти ѳзинде сǝўлелендиреди. Эпидемия шараятларында, соның менен бирге, шǝрият (Ислам нызамы) қа муўапық ислейтуғын психологлар ямаса финанслық мǝслаҳатшыларды ѳз ишине алатуғын Интернет арқалы исламый хызметлердиң бул усынысы жǝне де ǝҳимийетли болмақта ҳǝм динди үгит-нǝсиятлаўдың келешеги технологияларға байланыслы, дейди сервис жаратыўшыларынан бири Мудассар Аҳмад.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баспасѳз хызмети.

  • 390 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты