ДИНИЙ ТАРАЎ ТУРМЫСЫНАН

Соңғы жыллары жаңаланып атырған елимизде түрли динлерге тийисли қәдириятларды асырап-абайлаўға, динлер ҳәм миллетлер аралық аўызбиршиликти және де беккемлеўге айрықша итибар қаратылмақта. Диний қәдириятларды тиклеў ҳәм асырап-абайлаўға қаратылған көплеген ҳүкимет қарарлары қабыл етилип, турмысқа енгизилди.

Президентимиз басламасы менен ислам мәдениятына, улыўма инсаныйлық цивилизацияға шексиз үлес қосқан уллы ата-бабаларымыздың диний-мәнаўий мийрасын үйрениўге қәнигелестирилген Бухарада «Мир араб жоқары медресеси», Самарқандта Имам Бухарий илим-изертлеў орайында «Ҳәдистаныўшылық» мектеби, Имам Матурудий орайы жанында «Кәлам» илими мектеби, Ферғанадағы Марғиноний илимий орайында «Ислам ҳуқықы» мектеби, Бухарада Баҳауддин Нақшбанд орайында «Тасаўўыф», Қашқадәрьяда Әбиў Муъин Насафий орайында «Ақыйда» илими мектеплери ѳз жумысларын баслады.

Сондай-ақ, Сурхандәрья ўәлаяты Термиз қаласында «Имам Термизий» медресесиниң ашылыўы диний тәлим системасын раўажландырыўдағы нәўбеттеги салмақлы қәдем болды.

Елимизде муқаддес динимизди, уламаларымыздың бай мийрасын үйрениў, тарийхый естеликлерди сақлаўға айрықша итибар қаратылмақта. Ғәрезсизликке шекем аз санлы мешитлер болса, ҳәзирги күни халқымыздың мүтәжлигинен келип шығып мешитлер саны көбеймекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 16-апрелдеги «Диний-ағартыўшылық тараў жумысларын түпкиликли жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы арнаўлы Пәрманына муўапық, Ташкент ислам университети негизинде Өзбекстан халықаралық Ислам академиясы шөлкемлестирилди. Өзбекстан халықаралық Ислам академиясы қурамында Қарақалпақстан Республикасы, Самарқанд, Наманган ҳәм Сурхандәрья ўәлаятларының аймақлық филиаллары жумыс алып бармақта. Бул академияның аймақлық филиалларында имам-хатиблер, имам-найыплар, диний тараў қәнигелери қайта таярлықтан өтеди ҳәм илимий тәжрийбе асырады. Бәршемизге белгили дүнья цивилизациясы раўажланыўына мүнәсип үлес қосқан уллы алымларымыздың шығармаларын үйрениў ҳәм олар жазып қалдырған бийбаҳа мийрасты келешек әўладқа жеткериў дәўир талабы. Имам-хатиблер ҳǝм имам-найыплар белгиленген режеге тийкарланып, ѳзлериниң билим ҳǝм тǝжирийбелерин асырмақта. Атап айтсақ октябрь айында қарақалпақстанлы бир топар имам-хатиблер Ѳзбекстан ислам цивилизациясы орайы ҳǝм Самарқанд ўǝлаятындағы Имам Бухарий халық аралық илим-изертлеў орайы ҳǝм Ҳǝдис илими мектебинде танысыў сабақларында қатнасты. Бундағы тийкарғы мақсет елимизде алып барылып атырған кең кѳлемли реформалар, жаңаланыў ҳǝм жаратыўшылық ислери менен таныстырыў еди. Келеси айда болса Сурхандǝрья ўалаятындағы Имам Термизий халық аралық илим-изертлеў орайында болып ѳтетуғын танысыў сабақларында қатнасыў режелестирилген.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 568 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты