Ҳәдис мектебинде шет елли оқытыўшылар саны және биреўге кѳбейди

Информация ҳәм глобалласыў процесслери күшейип атырған бир дәўирде шет тиллерди толық билиў ҳәм де олардан нәтийжели пайдаланыў турмыслық зәрүриятқа айланып бармақта. Журтымызда түрли тараўларда жумыс ислеп атырған қәнигелердиң шет тиллерди билиўи тийкарғы талаплардан бири болмақта. Әсиресе, диний тараўдың қәнигелериниң шет тиллерде еркин сѳйлесе алыў дәрежесинде жетилискен ѳзлестириўлерин тәмийинлеў мәселеси актуал әҳимийетке ийе болып атыр.

Буның негизинде диний тараўда ислеп атырған қǝнигелердиң дүнья информация ресурсларынан кең кѳлемде пайдаланыўы ҳәм де шет тиллерде илимий изертлеўлер алып барыўы ушын зәрүр шәрт-шараят ҳәм мүмкиншиликлер жаратыў мәселеси жатады. Соннан келип шығып, бүгинги күнде республикамыз диний тәлим системасы алдында турған ең баслы ўазыйпалардан бири шет тиллерде еркин байланыс ете алатуғын, инталы қǝнигелерди жетилистириў есапланады.

Мәмлекетимиз басшысы Шавкат Мирзиёевтың 2019-жыл 11-январь күни Ҳәдис илими мектебине сапары даўамында билдирилген тапсырма ҳәм усынысларда мектепте оқып атырғын студентлер кеминде үш шет тилин жетилискен дǝрежеде билиўи кереклигин айрықша атап ѳткен еди.

Сол мақсетте Мыср Араб Республикасының Ал-Азҳар университетинен Ҳәдис илими пәнлери докторы, профессор Маҳмуд Абдуллаҳ Абдурраҳман ҳәм де Балағат жасы пәнлери докторы, профессор Али Саад Али Саад Мектеп оқыў процесслерине қосылған еди.

Быйылғы жылда Ҳәдис илими мектеби, шет ел оқытыўшылары қатарына тағы бир қәнигени қосты.

Дели университетиниң Филология изертлеў орайы Филология кафедрасы профессоры Равиндер Гаргаш Мектепте инглис тили пәнинен сабақ шынығыўларын жоқары дәрежеде шѳлкемлестириў мақсетинде келди, деп хабар берип атыр Ҳәдис илими мектеби баспасѳз хызмети.

Сапар даўамында ҳүрметли қонаққа мектептиң дүзилиўи мақсети ҳәм онан келешекте күтилип атырған нәтийжелер, қәнигелик оқыў режесиндеги пәнлердиң мақсети ҳәм қәнигелик оқыў режесин дүньяның жетекши билим орынлары ҳәм ислам әлеминдеги абырайлы уламалар тәрепинен тән алынғанлығы, пандемия шараятында онлайн формада алып барылып атырған тәлим процесслери ҳаққында мағлыўмат берилди.

Шет елли профессор Ҳәдис илими мектеп оқытыўшы ҳәм студентлери ушын мәмлекетимиз басшысы басламасы менен жаратып берилген шараятларға айрықша итибар қаратып, бул журт ѳз дәўиринде барлық илимлерде болғаны сыяқлы ислам илимлеринде де орай болғанлығы, үлкемизден жетисип шыққан уламалардың илимий мийрасларын үйрениў мақсетинде әмелге асырылып атырған реформалар нәтийжесинде әлбетте бул мәканнан да келешекте тағы Имам Бухарийлер, Имам Термизийлер сыяқлы уламалар жетисип шығыўын айтып ѳтти.

Атап ѳтиў керек, профессор Равиндер Гаргаш инглис тилин оқытыў бойынша қырық алты жылдан артық педагогикалық тәжирийбеге ийе болып, ол Қубла Кореяның Ҳанкук шет ел изертлеўлер университети, Ҳиндстанның Дели университети сыяқлы дүньяның абырайлы жоқары тәлим мәкемелеринде профессор ҳәм кафедра басқарыўшысы сыяқлы лаўазымларда хызмет алып барған.

Соның менен бирге, профессор Гаргаш 2017-2019-жыллар даўамында инглис тилин оқытыў бойынша халық аралық стандартлардан бири есапланған ТEФСОЛ Индиа (Ҳиндстан екинши шет тили ретинде инглис тили оқытыў ассоциациясы) президенти (бас офиси Нъю-Дели, Ҳиндстан), Асиа ТEФЛ (Азия мәмлекетлеринде шет тили ретинде инглис тилин оқытыў ассоциациясы) вице-президенти (бас офиси Сеул, Қубла Корея), 2019 -2020-жылларда Асиа ТEФЛ президенти лаўазымларында да ислеп келген.

Профессор Гаргаш үш авторлықта ҳәм де жигирмаға жақын тең авторлықтағы китап ҳәм сѳзликлерди баспадан шығарған.

Еслетип ѳтемиз, Ѳзбекстан мусылманлары басқармасының буйрығына тийкарынан барлық жоқары ҳәм орта арнаўлы ислам билим бериў мәкемелеринде болғаны сыяқлы Ҳәдис илими мектепте де усы жылдың 12-октябрьинен 24-октябриине шекем 1-курс студентлери ушын танысыў сабақлары болып ѳтпекте.

Танысыў сабақлары даўамында биринши басқыш студентлерине Мектепте жаратылған шараятлар, Информация-ресурс орайы, оқыў пәнлери ҳәм пән әдебиятлары, түрли дѳгереклер, кредит-модуль тәлим системасы бойынша мағлыўмат ҳәм де Мектептиң ишки тәртип-қағыйдалары, кийиниў мәденияты, студентлердиң үлгили әдеп-икрамлылығы ҳаққында түсиник ҳәм усыныс берилди.

Еки ҳәпте даўамында даўам ететуғын танысыў сабақлары карантин қағыйдаларына қатаң әмел етилген ҳалда даўам етпекте. Танысыў сабақларына қатнаса алмайтуғын студентлер сабақ шынығыўларын ZООМ платформасы арқалы гүзетип барылмақта. Мектептиң жоқары курс студентлериниң оқыў процесслери де әмелдеги оқыў жылының дәслепки күнлерин аралықтан оқытыў формасында әмелге асырылып атыр.

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 186 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты