«Сафа» мешитиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды

Соңғы қысқа ўақыт ишинде диний тараўдағы ерискен жетискенликлер мақтаўға ылайық, жақсы хабарлар жүдǝ кѳп, үлкемиздиң қайсы аўыллық жерине бармаң, жоме мешитлерде абаданластырыў ҳǝм қурылыс жумыслары жедел даўам етип атырғанына гүўа боласыз.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы менен келискен ҳалда республикадағы тозыўы жетип, авария аўҳалына келген мешит имаратларын қайта қурыў ушын жумыс басланған еди. Бир қатар мешит имаратлары қайта қурылды, ири оңлаў жумыслары исленип, бәрше қолайлықлар жаратылмақта, мешитлердиң әтираплары абаданластырылмақта.

Елликқала районы «Әмирабад» аўыл пуқаралары жыйыны аймағындағы «Сафа» жоме мешити өткен әсирдиң 1955-жыллары қурылған болып, ҳәр қыйлы тараўлар хызмет үйи сыпатында пайдаланып келген. 2000-жылы Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги тәрепинен дизимнен өтип, рәсмий түрде диний шөлкем яғный мешит болып халыққа хызмет көрсете баслаған. Ески мешит имараты пуқаралардың жеке меншик турақ жайлары қасына қурылғанлықтан асфальт жол, пиядалар жолы қурылмаған, мешит қасына автотранспорт қураллары бара алмайды, қыстың қыраўлы, жаўын-шашынлы күнлеринде пуқаралардың, әсиресе нураный атаханлардың мешитке барыўы бираз қыйыншылық туўдырар еди.

2018-жылы тийисли шөлкемлердиң рухсаты менен районның «Әмирабад» аўыл пуқаралары жыйыны аймағынан «Сафа» мешитиниң жаңа имараты қурылысы басланды. Бүгинги күнге келип, жергиликли қәўендерлер ҳәм халықтың жақыннан берген көмеги менен мешиттиң аты ҳәм юридикалық мәнзили өзгермеген ҳалда А-380 Ташкент-Нөкис автомобиль трассасы бойынан халыққа, әсиресе жасы үлкен нураный атаханларға қолай орыннан ықшам, типовой усылда, барлық қолайлықларға ийе, әтираплары абаданластырылған мешиттиң таза имараты қурып питкерилди.

Бүгин усы мешиттиң ашылыў салтанаты болып, онда район белсендилери, бир неше жыл халық мәпи ушын хызмет еткен мийнет ветеранлары, нураныйлар, мәҳәлле ақсақаллары, аўыл жаслары, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы ҳәм мешит имам-хатиблери мирәт етилди.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Шамшетдин Бауатдинов соңғы қысқа дәўирде диний-мәрипий жаңалықлар, Ислам цивилизациясы орайы, Ислам академиясы, Мир араб жоқары медресесиниң, Имам Бухарий ҳәм Имам Термизий халық аралық илим-изертлеў орайлары бай илимий-тарийхый мийрасларымызды үйрениў ҳәм ен жайдырыў бойынша жумыс баслағаны, республикадағы мешитлерде исленип атырған қурылыс-ремонт жумыслары ҳаққында айып өтти ҳәм мешит қурылысында жәрдем берген қәўендер ҳәм қурылысшыларға өз миннетдаршылығын билдирди.

Район ҳәкими Аўезов Сайидамат бүгинги күнде елимиздеги реформалар, жаңаланыўлар, жаратылып атырған мүмкиншиликлер ҳәм алыс аўыллардағы қурылыс-абаданластырыў жумыслары, тараўдағы имканиятлар ҳаққында айрықша атап өтти.

Илаж даўамында Нѳкис «Муҳаммад ибн Ахмад ал Беруний» атындағы орта арнаўлы ислам билим журты оқытыўшылары ҳǝм талабалары қатнасында Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасалламның туўылған айы ҳүрметине мǝўлид оқылды ҳǝм Қуран хатм қылынды.

Район турғынларының болса усындай ықшам ҳәм көркем мешиттиң қурып, пайдаланыўға тапсырылғанынан кеўиллери қуўанышқа толы.Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 379 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты