ХОШ ХАБАР: Республикамызда 55-мешит ѳз жумысын баслады

Соңғы ўақытлары диний тараўда жийе қуўанышлы ҳǝм тарийхый ўақыялар болмақта. Усы жылдың февраль айында Мойнақ районы «Қазақ дǝрья» аўыл пуқаралары жыйынынан «Қарақум ийшан» жоме мешитиниң ѳз жумысын баслағаны, сондай-ақ, кеше жақында Нѳкис районындағы «Имаматдин ийшан» жоме мешитиниң жаңа имаратының қурылысы басланғаны ҳаққында хабар берген едик. Арадан еки күн ѳтип, пайтахтымыз Нѳкис қаласынан 125 км узақлықта жайласқан Тахтакѳпир районы «Дǝўқара» аўыл пуқаралары жыйыны аймағынан «Абдулкǝрийм ахун» жоме мешити Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министирлиги тǝрепинен рǝсмий дизимнен ѳтип ѳз жумысын баслады ҳǝм биринши жума намазы оқылды.

Тийисли мекеме-кǝрхана ҳǝм шѳлкемлер тәрепинен аўыл турғынларының мүрәжаатлары инабатқа алынып, жергиликли ҳәкимият мешит қурылысы ушын районның «Дǝўқара» аўыл пуқаралары жыйыны аймағынан жер майданы ажыратып берди. Қысқа ўақыт даўамында жергиликли халықтың, сақаўатлы инсанлардың ҳәм исбилерменлердиң инсаныйлық кѳмеги менен барлық қолайлықларға ийе, зǝўлим жоме мешит қурып питкерилди.

Мешитке ѳз дәўиринде халыққа руўхый ҳǝм ағартыўшылық нурын таратқан Адулкǝрийм ахун аты берилди.

Бүгин усы «Абдулкǝрийм ахун» мешитиниң ашылыў мәресими болып, онда Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Бауатдинов, Тахтакѳпир районы ҳǝкими Ж.Адилов, Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министири С.Мамбеткадиров, министрликтиң бѳлим баслығы Ә.Отеўлиев, район белсендилери, мийнет ветеранлары, нураныйлар, мәҳәлле ақсақаллары, аўыл жаслары, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты ўǝкиллери мирәт етилди.

Мǝресимде Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Бауатдинов мешит, кѳпир қурыўдың, жол салыў ҳǝм бағ егиўдиң қаншелли саўаплы ǝмеллер екенлиги ҳаққында Қурани кǝрийм аятларында ҳǝм ҳǝдийслерде келтирилгени, соңғы қысқа ўақытта елимизде диний тараўда унамлы ѳзгерислердиң, динимиздиң еле де раўажланыўы ушын кең имканиятлардың жаратылып атырғаны, мешитлер саны болса алдынғы жыллар менен салыстырғанда кѳбейгени, имам-хатиблердиң де алдынғы дǝўирге салыстырғанда диний, дүньялық кѳз-қарасы ѳзгергени ҳаққында айтып ѳтти ҳǝм усы мешиттиң жаңа имаратының қурылысын қурып питкериўде жақыннан жǝрдем берген район ҳǝкимиятына, исбилерменлерге, қолы гүл қурылысшыларға ҳǝм қалыс жǝрдем берген инсанлардың ҳǝммесине Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты ҳǝм ѳзиниң атынан миннетдаршылық билдирди.

Елимиз турмысындағы унамлы, тарийхый ҳǝм есте қаларлық ѳзгерислердиң болыўы, Журтбасшымыз тǝрепинен ǝҳимийетли ўазыйпалардың белгилеп берилиўи, социаллық-экономикалық реформаларды тереңлестириўге бағдарланған, аймағымыз кѳринисин жаңартыў, пуқараларымыз ушын ҳǝр тǝреплеме қолай шараят жаратыў ушын ǝҳимийетли жойбарлар ислеп шығылып, оның орынланыўы толық тǝмийинленип атырғаны, бүгинги ѳз жумысын баслап атырған «Абдулкǝрийм ахун» мешити районымызда ҳақыйқый мǝнǝўият ошағы болып хызмет етиўи ҳаққында район ҳǝкими Ж.Адилов айтып ѳтти ҳǝм мешит қурылысы ушын жǝрдем берген бǝрше инсанларға ѳзиниң миннетдаршылығын билдирди.

Пайтахтымыздан бир нешше километр узақлықтағы аўылдан усындай шырайлы ҳǝм зǝўлим мешит имаратының пайдаланыўға тапсырылғанынан аўыл халқының кеўиллери қуўанышқа толы.

Соның менен Тахтакѳпир районында мешитлер саны екиге, республикамызда болса мешитлердиң саны 55 ке жетти.

Аллаҳ таала бул мешиттиң мѳмин-мусылманлар ушын хызмет етиўин несийп етсин.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты


  • 276 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты